مصوبات :

مصوبه ۱ – تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
در بند ۳ از ماده ۴ اساسنامه ، اعضای سمپاتی یا هوادار تعریف و اضافه شدند.

مصوبه ۲ – تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱
بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه، کلیه افراد منتخب برای مسئولیت‌های انجمن ، نخست  یک دوره آزمایشی سه ماهه را پشت سر می‌گذارند وپس از این دوره در صورت تأیید شدن از طرف هیات مدیره به تصویب نهایی می‌رسند.

مصوبه ۳  – تاریخ  ۳۱ تیر ۱۴۰۱

بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه،  بخش AIA International به فعالیت‌های انجمن اضافه شداین بخش از AIA به عضویت اعضای غیر ایرانی و غیر مرتبط با فرهنگ و هنر ایران می‌پردازد.هدف از ایجاد این بخش توسعه و شناساندن بیشتر AIA به جامعه بین الملل و ایجاد روابط دوگانه با پتانسیل های نو است.

مصوبه ۴  – تاریخ  ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

در صورت ایجاد کارگروه وعدم حضور فعال اعضای کارگروها به مدت سه هفته متوالی بدون دلیل موجه ، مسولین کارگروه‌ها می‌توانند اقدام به خروج این افراد از کار گروه خود نمایند.

مصوبه ۵ – تاریخ  ۲۲ مهر ۱۴۰۱

معیارهای گزینش هنرمندان برای سایر نمایشگاه (بجز نمایشگاه سالیانه سالن شقایق که از پیش کیوریت شدندکه در فرانسه و یا سایر کشورها برگزار می‌شوند:

میزان همکاری با انجمن آیا –

اولویت برای اعضایی که در ایران زندگی می‌کنند –

سازگاری آثار با فضا و تم نمایشگاه –

فهرست