I

یک انجمن ۱۹۰۱ فرانسوی میباشد و در صورت داشتن شرایط همه میتوانند از این انجمن تقاضای عضویت کنند AIA انجمن

II

عضو گیری در انجمن بصورت دایم صورت میگیرد و اعضا بر اساس تجربیات و توانایی هایشان میتوانند تقاضای کسب مسولیت بکنند.

III

کلیه اعضا موظف هستند که به یکدیگر احترام بگذارند و از هر گونه برخورد جنجالی و هیجانی ممانعت کنند.

IV

این انجمن بر اساس آزادی، برابری و برادری پایه گذاری شده است.

V

جلسات عمومی این انجمن در کلاب هاوس برگزار میشوند. در این جلسات از هر گونه بحث سیاسی و مذهبی پرهیز میشود. جلسات داخلی مابین اعضا در کانال دیسکورد انجمن برگزار میشوند.

VI

در جلسات هفتگی هیئت بنیانگذاران و مسولین کارگروهها، مدیریت را بر عهده میگیرند. واگذاری هر گونه مدیریت برای فرد جدید ، باید با تایید هیئت مدیره باشد.

VII

سوژه گفتگوها از روز قبل تعیین و اعلام میشوند.

VIII 

یک گروه واتساپی به منظور پرسش و پاسخ مابین اعضا و مسولین تشکیل شده است. استفاده شخصی از شماره تلفنهای این گروه بر خلاف قوانین میباشد.

IX

کلیه اعضا میتوانند سوژه های مورد علاقه خود را در گروه واتساپی انجمن به پیشنهاد بگذارند.

X

اعضا وظیفه دارند در جهت کارآیی بهتر انجمن کوشا باشند و اطلاعات مربوط به انجمن را باز پخش کنند.

XI

در صورت هر گونه بینظمی و یا عدم رعایت مفاد منشور، هیات مدیره وارد عمل شده و برخورد خواهد کرد.

XII

با هر گونه استفاده غیر مجاز از نام و لوگوی انجمن ، بشدت برخورد خواهد شد و میتواند منجر به اخراج عضو مرتکب بشود.

AIA- Association Iranian Artists
Association Loi du 1 er juillet 1901
Siège social : 78240 Chambourcy
www.aia-france.com
e-mail : iranianartist.independent@gmail.com
Instagram : aia-france
Tél :
France : +(33)619821432

فهرست