این بخش از AIA به عضویت اعضای غیر ایرانی و غیر مرتبط با فرهنگ و هنر ایران می‌پردازد.
هدف از ایجاد این بخش توسعه و شناساندن بیشتر AIA به جامعه بین الملل و ایجاد روابط دوگانه با پتانسیل های نو است.

فهرست